Ausbildungsklassen

Shortlinks zu den jeweiligen Klasseninformationen:
B BE A A1 A2 M MOFA L
Mindestalter: 18 bzw. 17*
Eingeschlossene Klassen: L, M, S
Ausbildung: Theorie & Praxis
Prüfung: Theorie & Praxis
Mindestalter: 18 bzw. 17*
Vorbesitz nötig: Klasse B
Ausbildung: Praxis
Prüfung: Praxis
Mindestalter: 16
Eingeschlossene Klassen: M
Ausbildung: Theorie & Praxis
Prüfung: Theorie & Praxis
Mindestalter: 18
Eingeschlossene Klassen: A1, M
Ausbildung: Theorie & Praxis
Prüfung: Theorie & Praxis
Mindestalter: 25
Eingeschlossene Klassen: A beschränkt, A1, M
Ausbildung: Theorie & Praxis
Prüfung: Theorie & Praxis
Mindestalter: 16
Ausbildung: Theorie & Praxis
Prüfung: Theorie & Praxis
Mindestalter: 16
Ausbildung: Theorie & Praxis
Prüfung: Theorie
Mindestalter: 16
Ausbildung: Theorie
Prüfung: Theorie

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.